ความเป็นมาของศูนย์ กศน. วารินชำราบ

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตำบลเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 โดยมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน 789 แห่ง ในระดับชาติในฐานะสถาบันการศึกษานอกระบบ จังหวัดอุบลราชธานีมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

   จัดและให้บริการการศึกษานอกระบบการศึกษาเพื่อเสริมระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความจำเป็นและปัญหาในท้องถิ่นจัดระเบียบและประสานงานให้มีศูนย์การเรียนหน่วยการศึกษานอกระบบมีเครือข่ายบริการการศึกษานอกระบบที่กว้างขวางและครอบคลุม . และส่งเสริมชุมชนทางการศึกษาของตนเองในรูปแบบของศูนย์การศึกษาชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาการวางแผนและการบริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในชุมชนและระหว่างชุมชนสนับสนุนความต้องการที่ใช้ในการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนทั้งสองแห่ง ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอน และบริการแก่กลุ่มเป้าหมายกำกับติดตามและรายงานผลการศึกษานอกโรงเรียนและกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศกรมการศึกษานอกโรงเรียนลงวันที่ 22 ตุลาคม 2536 ระบุจำนวนเอกสารราชการของหน่วยงานใหม่ / สถาบันการศึกษาวารินชำราบเลขที่ 1190.5 ต่อไป. กรมการศึกษานอกโรงเรียนมีคำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ 4/2537 เรื่องระเบียบข้าราชการครูเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 ให้นายเฉลิมชัยไชยแก้วรองผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . ดำเนินงานในหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบตามคำสั่งของกรมการศึกษานอกโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2537 โดยใช้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวารินชำราบเป็นสถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอวารินชำราบจึงเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายเฉลิมชัยใจแก้วหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนวารินชำราบจากแผนกการศึกษานอกโรงเรียนไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคามและอุบลราชธานีมีคำสั่งให้นายวิชัยจันทรเกษมเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2538

    ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียนมีคำสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ 1037/2540 เรื่องข้าราชการครูผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยแต่งตั้งนายไพบูลย์เหล่าคำแชมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียน . ศูนย์บริการอำเภอวารินชำราบเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และนายไพบูลย์เหล่าคำแก้วเข้ามาทำงานตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2541 จนกระทั่งเกษียณอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2546

  ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียนมีคำสั่งให้นายฐิติประสานสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบ 1 ตุลาคม 2546 - ปัจจุบัน